Mediator. Zawód przyszłości

Mediator. Zawód przyszłości

Praca jako mediator daje możliwość dokonywania pozytywnych zmian, pomagając ludziom rozwiązywać konflikty i osiągać porozumienie w sposób konstruktywny i pokojowy. Dodatkowo, zawód mediatora oferuje elastyczność i różnorodność, pozwalając pracować w różnych środowiskach i branżach, co sprawia, że jest to kariera pełna satysfakcji i ciągłego rozwoju.

 

20-21 oraz 27-28 stycznia 2023 roku.

Troje wykładowców – praktyków: (Arkadiusz Bogucki – mediator, Katarzyna Jagusińska-Woś – adwokat, mediator, dr Paweł Siejak – prawnik, mediator)

Oferujemy wyjątkowe szkolenie z mediacji rozłożone na dwa weekendy, które łączy w sobie teorię i praktyczne warsztaty.

LINK DO BILETÓW

Zastanawiasz się, dlaczego warto dołączyć do naszego kursu?

 • To nie tylko wykłady, ale także intensywne, profesjonalne warsztaty.
 • Otrzymasz solidną wiedzę o konfliktach i ich rozwiązywaniu.

Szkolenie jest szczególnie polecane dla:

 • Pedagogów i psychologów,
 • Prawników,
 • Nauczycieli,
 • Pracowników HR,
 • Kadry zarządzającej.

Doświadczeni specjaliści podzielą się z Tobą swoją wiedzą i praktyką, którą możesz wykorzystać jako mediator, a także w innych obszarach zawodowych lub prywatnych.

Zainteresowany/a?

Zapraszamy do zapisów! Prosimy o kontakt telefoniczny: 530 919 513 lub zapisz się przez EVENEA

Miejsce szkolenia: Skarżysko-Kamienna (koło Kielc), Hotel Promień

Pamiętaj, zajęcia odbywają się w dwa weekendy!

Cel szkolenia:

Organizowane przez nas szkolenie ma przygotować Państwa do pełnienia funkcji mediatora – to jest cel podstawowy.

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia może być także wykorzystana w innych sferach zawodowych i osobistych.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatów praktycznych: analiza i rozpoznanie konfliktu, praktyczne stosowanie technik mediacji, czy konstruowanie ugody. W ramach warsztatów będą też prowadzone symulacje mediacji.

W trakcie naszego szkolenia, każdy uczestnik będzie miał szansę na rozwój umiejętności interpersonalnych, które są kluczowe w mediacji i negocjacjach. Uczestnicy będą mogli doskonalić się w zakresach takich jak:

 • Efektywna komunikacja: nauka skutecznego przekazu i odbioru informacji.
 • Budowanie porozumienia: umiejętność znajdowania wspólnego gruntu między stronami.
 • Wygaszanie emocji: techniki uspokajania i neutralizacji napięć w trakcie rozmów.
 • Prowadzenie dyskursu z osobami o odmiennych stanowiskach: nauka zarządzania dyskusjami, w których strony mają różne poglądy.
 • Efektywne zarządzanie procesami grupowymi: umiejętność organizowania i kierowania grupową pracą.
 • Prezentowanie własnego stanowiska: sposoby skutecznego argumentowania i wyrażania swoich punktów widzenia.

Szkolenie jest szczególnie skierowane do osób, które chcą zgłębić techniki, narzędzia i metody wykorzystywane w mediacjach.

Nasze szkolenie z mediacji jest idealne dla Ciebie, jeśli:

 • Chcesz zostać mediatorem
 • Pełnisz funkcję menedżera lub zarządzasz zespołem.
 • Jesteś zatrudniony/a w dziale HR lub kadr.
 • Prowadzisz własną działalność gospodarczą.
 • Twoja praca wiąże się z obsługą klienta i sprzedażą.
 • Zajmujesz się windykacją.
 • Pracujesz w dziedzinie resocjalizacji.
 • Jesteś związany/a ze środowiskiem oświatowym, np. w ośrodku szkolno-wychowawczym.
 • Twoim zawodem jest prawnik, radca prawny, adwokat, prokurator lub kurator sądowy.
 • Pracujesz w szkole, zarówno z uczniami, jak i z nauczycielami.
 • Jesteś trenerem.
 • Pracujesz w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Interesujesz się nabywaniem umiejętności, które pomogą Ci skutecznie rozwiązywać konflikty w życiu zawodowym i osobistym.

 Ukończenie szkolenia daje szansę zdobycia przez Państwa nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)

 Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych

Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy wypracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

 1. Podstawowe Zasady oraz Elementy Mediacji
 1. Przebieg postępowania mediacyjnego: Zapoznanie uczestników z procesem mediacji, od inicjacji po zakończenie.
 2. Zasady mediacji: Omówienie kluczowych zasad, które kierują procesem mediacyjnym, takich jak poufność, dobrowolność i neutralność.
 3. Przesłanki stosowania mediacji: Analiza sytuacji, w których mediacja jest najbardziej skuteczna, a także przypadków, gdy może być mniej odpowiednia.
 4. Rola i obowiązki mediatora: Szczegółowe omówienie roli mediatora, jego praw i obowiązków, oraz jakie cechy powinien posiadać efektywny mediator.
 5. Etyka zawodowa mediatorów: Dyskusja na temat kodeksu etycznego mediatorów, zasad odpowiedzialności zawodowej i standardów zachowania.
 6. Standardy prowadzenia mediacji i działania mediatora: Zapoznanie z międzynarodowymi i narodowymi standardami w zakresie prowadzenia mediacji.
 7. Etapy mediacji: Przegląd różnych etapów procesu mediacyjnego, od przygotowania po finalizację ugody.

Ten segment szkolenia ma na celu zapewnienie uczestnikom solidnego fundamentu teoretycznego, który będzie podstawą do rozwijania praktycznych umiejętności mediacyjnych.

II. Prawno-Organizacyjne Aspekty Postępowania Mediacyjnego

W drugiej części naszego szkolenia skupiamy się na aspektach prawnych i organizacyjnych mediacji. Moduł ten obejmuje:

 1. Podstawy prawne procedur mediacyjnych: Zapoznanie uczestników z kluczowymi przepisami prawnymi regulującymi mediację, w tym aktualizacjami prawnymi z 2019 roku. Omówienie, jak te zmiany wpływają na praktykę mediacyjną.
 2. Zagadnienia praktyczne w organizacji postępowania mediacyjnego: Przybliżenie kwestii związanych z organizacją procesu mediacji, w tym planowania, zarządzania terminami i logistyki.
 3. Koordynacja działań i współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości: Nauka o współpracy z sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości w kontekście mediacji, w tym zasady przekazywania spraw do mediacji.
 4. Dokumentacja w procesie mediacji: Omówienie najlepszych praktyk w zakresie przygotowania, administrowania i archiwizowania dokumentacji mediacyjnej, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.
 5. Standardy postępowania mediacyjnego na gruncie prawa polskiego i europejskiego: Przedstawienie ogólnych standardów mediacji obowiązujących w Polsce oraz w kontekście europejskim, wraz z omówieniem różnic i podobieństw.

Ten segment kursu ma na celu zapewnić uczestnikom dogłębne zrozumienie prawnych i organizacyjnych ram, w których odbywa się mediacja, a także umiejętność efektywnego zarządzania procesem mediacyjnym.

III. Podstawy Psychologii Emocji, Konfliktów i Różnic Indywidualnych w Kontekście Pracy Mediatora

W trzeciej części szkolenia koncentrujemy się na psychologicznych aspektach mediacji, które są niezbędne dla zrozumienia i skutecznego zarządzania konfliktami. Szczegółowo omówimy:

 1. Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów – analiza porównawcza: Przedstawienie różnych metod rozwiązywania konfliktów oraz porównanie ich efektywności i zastosowania. Uczestnicy dowiedzą się, jak wybrać najbardziej odpowiednią metodę w zależności od charakteru i kontekstu konfliktu.
 2. Wiedza na temat dynamiki konfliktu i sposobów jego rozwiązywania: Zrozumienie przyczyn i dynamiki konfliktów. Nauka o różnych strategiach i technikach, które można zastosować do ich rozwiązywania.
 3. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu: Skupienie na umiejętnościach komunikacyjnych niezbędnych w mediacji. Omówienie barier komunikacyjnych, które mogą wystąpić podczas konfliktu, oraz sposobów pracy z oporem stron.
 4. Techniki komunikacji w mediacji: Nauka konkretnych technik komunikacyjnych, które mediatorzy mogą wykorzystać do ułatwienia dialogu, zrozumienia stanowisk stron oraz efektywnego prowadzenia procesu mediacji.

Ten moduł zapewnia uczestnikom głębsze zrozumienie psychologicznych aspektów konfliktu i komunikacji, co jest kluczowe dla skutecznego pełnienia roli mediatora.

IV. Warsztaty Praktyczne

W ostatniej części szkolenia skupiamy się na praktycznym zastosowaniu wiedzy nabytej w poprzednich modułach. Warsztaty te mają na celu rozwijanie umiejętności praktycznych niezbędnych dla mediatora:

 1. Prowadzenie wstępnych spotkań ze stronami: Nauka organizowania i prowadzenia pierwszych spotkań mediacyjnych, w tym efektywnego użycia tzw. „monologu mediatora” oraz zawierania umowy o mediację.
 2. Biegłość w prowadzeniu spotkań mediacyjnych: Doskonalenie umiejętności prowadzenia sesji mediacyjnych, zgodnie z ustalonymi zasadami i technikami mediacyjnymi.
 3. Umiejętności komunikacyjne mediatora: Rozwój zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do efektywnego pośrednictwa i rozwiązywania konfliktów.
 4. Analiza i diagnoza konfliktu: Nauka metod analizy i diagnozowania konfliktów, aby lepiej zrozumieć ich naturę i potencjalne rozwiązania.
 5. Wspieranie stron w rozwiązywaniu sporów: Rozwijanie umiejętności wspomagania stron w pracach nad osiągnięciem porozumienia.
 6. Sporządzanie ugody: Nauka tworzenia ugód, włącznie z ogólną prezentacją oraz praktycznymi ćwiczeniami.
 7. Współpraca ze współmediatorem/ką: Rozwijanie umiejętności pracy w zespole mediatorów, aby efektywniej prowadzić mediacje.
 8. Współpraca ze specjalistami merytorycznymi: Nauka, jak efektywnie współpracować z ekspertami z różnych dziedzin, co może być pomocne w szczególnie skomplikowanych przypadkach mediacji.

Te interaktywne warsztaty mają na celu praktyczne zastosowanie i umocnienie teoretycznej wiedzy uczestników, przygotowując ich do skutecznego działania jako mediatorów.

*Organizator zastrzega możliwość zmiany kolejności modułów

Materiały szkoleniowe, Certyfikacja i konsultacje poszkoleniowe

Materiały szkoleniowe:

 • Zawartość: Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie materiały szkoleniowe. Materiały te obejmują zarówno teoretyczne podstawy mediacji, jak i wzory dokumentacji używanej w trakcie procedury mediacyjnej.
 • Cel: Materiały te mają na celu zapewnienie uczestnikom trwałych zasobów, które będą pomocne w praktyce zawodowej.

Certyfikat:

 • Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy opracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.
 • Wartość: Certyfikat stanowi oficjalne potwierdzenie zdobytych kwalifikacji i może być przydatny w karierze zawodowej.

Konsultacje poszkoleniowe:

 • Wsparcie: Po zakończeniu szkolenia oferujemy pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą pojawić się w trakcie prowadzenia mediacji.
 • Dostępność: Konsultacje te mają na celu zapewnienie dalszego wsparcia i rozwoju umiejętności uczestników.

Cena i Warunki:

 • Koszt: Cena szkolenia wynosi 1590 zł.
 • Co zawiera: Cena obejmuje wszystkie materiały poszkoleniowe oraz obiad.
 • Ograniczona Dostępność: Ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

  LINK DO BILETÓW

Zachęcamy do zapisywania się na to kompleksowe szkolenie, które zapewni solidne podstawy teoretyczne i praktyczne w zakresie mediacji i przygotuje Cię do wykonywania zawodu Mediatora.